Aktualności

Rezydencja literacka | Regulamin
21820
page,page-id-21820,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Regulamin

korzystania ze stanowisk komputerowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale i filiach

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI WRAZ Z CZYTELNIĄ

w GBP w Boguchwale i filiach

  §1

 1. Biblioteka przeznaczona jest dla czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży.
 2. Wypożyczanie do domu i korzystanie z książek na miejscu jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie należy:
 4. okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną (w przypadku dzieci
  i młodzieży niepełnoletniej).

Obcokrajowcy okazują paszport oraz kartę stałego lub czasowego pobytu,

 1. b) zapoznać się z Regulaminem,
 2. c) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

Zobowiązania dzieci do VI klasy Szkoły Podstawowej włącznie podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu osobistego.

 1. d) odebrać bezpłatną Kartę Czytelnika. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do VI klasy Szkoły Podstawowej włącznie podpisują odbiór Karty Czytelnika na zobowiązaniu lub Rejestrze wydanych kart.

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać
z Biblioteki.

 1. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły lub miejsca pracy.
 2. Przychodząc do biblioteki, czytelnik zobowiązany jest zostawić okrycie wierzchnie, teczkę, torbę w miejscu do tego wyznaczonym.
 3. Czytelnik nie powinien korzystać z Biblioteki, jeżeli choruje na chorobę zakaźną lub jeśli choroba taka panuje w jego domu.

  §2

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 materiałów bibliotecznych (limit konta  czytelniczego)- cała sieć GBP i 2 tytuły zbiorów specjalnych ( „książka mówiona” płyta CD, płyta DVD, kasety video.) – siedziba GBP w Boguchwale.
 2. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, a zbiory specjalne na okres nie dłuższy niż 7 dni.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Można je prolongować nie więcej niż 4 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu hitów czytelniczych (bestsellerów), książek, na których zwrot oczekuje wielu Czytelników, zbiorów specjalnych oraz dokumentów elektronicznych. Po przekroczeniu regulaminowego terminu zwrotu książek nie można ich prolongować. Przy prolongacie w Bibliotece należy okazać kartę Czytelnika. W przypadku prolongaty telefonicznej lub poprzez e-mail należy podać: nazwisko i imię, numer karty oraz numery inwentarzowe i tytuły wypożyczonych książek. Samodzielna prolongata materiałów bibliotecznych poprzez Internet możliwa jest tylko wtedy, gdy na materiały te nie oczekują inni czytelnicy, nie są one przetrzymane, a użytkownik nie posiada innych blokad systemowych na koncie.
 1. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem.
 2. W Bibliotece obowiązuje zakaz: prowadzenia głośnych rozmów, rozmawiania
  przez telefony komórkowe, handlu, palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania rowerów, psów, jazdy na rolkach oraz przebywania osób nietrzeźwych.

 §3

 

 1. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać na miejscu w czytelni.
 2. Czytelnik korzystający z czytelni pozostawia wierzchnią odzież w przeznaczonym na ten cel miejscu i zapisuje się w odpowiednim rejestrze.
 3. W czytelni i kącikach czytelnianych obowiązuje zachowanie ciszy.
 4. W wypożyczalni można wypożyczyć wytypowane czasopisma na okres dwóch tygodni.
 5. Bibliotekarze wyjaśniają Czytelnikom, w jaki sposób korzystać z Biblioteki oraz udzielają pomocy w odnalezieniu potrzebnych publikacji w zbiorach bibliotecznych.
 6. Pracownicy udzielają informacji o książkach i innych dokumentach znajdujących
  się w placówce bibliotecznej, a w przypadku ich braku, informują w której bibliotece można znaleźć poszukiwane przez Czytelnika materiały.
 7. Bibliotekarze pomagają w korzystaniu z tradycyjnego i zautomatyzowanego warsztatu informacyjnego Biblioteki oraz informują, jak korzystać z innych automatycznych katalogów bibliotecznych prezentowanych w Internecie.
 8. Pracownicy Biblioteki udzielają: a) informacji rzeczowych (objaśniając i podając fakty, daty, terminy) lub wskazując odpowiednie źródła, w których Czytelnik sam wyszukuje potrzebne mu informacje, b) informacji bibliograficznych, poprzez opracowywanie czytelnikom zestawień    bibliograficznych, tematycznych oraz wyszukiwanie piśmiennictwa na dany temat,wskazanie bibliografii dotyczącej różnych zagadnień.

 §4

 

 1. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Czytelnicy sami mogą wybierać i rezerwować aktualnie dostępne materiały biblioteczne w sposób automatyczny, poprzez program „SOWA” przy stanowiskach komputerowych w Bibliotece lub z dowolnego komputera za pośrednictwem Internetu. Czytelnicy mogą również w podobny sposób zamówić aktualnie wypożyczone materiały biblioteczne, poprzez wpisanie się na komputerową listę osób oczekujących na daną pozycję. Materiały biblioteczne zarezerwowane i zamówione poprzez Internet oczekują na odbiór przez 3 dni, wliczając w ten termin dzień zarezerwowania materiałów dostępnych i dzień zwrotu materiałów dotychczas niedostępnych.
 1. W Bibliotece funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów książek. Wypożyczenia i zwroty odbywają się na podstawie Karty Czytelnika. Czytelnik posiadający Kartę zniszczoną powinien ją wymienić. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za wszystkie pozycje na nią wypożyczone i nie powinien odstępować swojej Karty innym osobom (z wyjątkiem czytelników, którzy z przyczyn losowych upoważnili do odbioru materiałów bibliotecznych inną osobę. Odpowiedni wpis znajduje się w zakładce „upoważnienia” ). O zagubieniu lub kradzieży Karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez właściciela. Kolejna Karta wydawana w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży jest odpłatna. Wysokość opłaty ustala Dyrektor GBP odrębną Decyzją podawaną do wiadomości Czytelników.
 1. Karta Czytelnika ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty zapisu do Biblioteki lub od daty ostatniej aktualizacji. Ponownego uaktywnienia Karty należy dokonać osobiście w siedzibie Biblioteki, okazując dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, w przypadku młodzieży niepełnoletniej, w celu uaktualnienia danych. Dotyczy to także osób, którym zablokowano konto z powodu zagubienia lub kradzieży Karty.
 1. Czytelnik podpisując zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu przyjmuje równocześnie do wiadomości komputerową rejestrację wypożyczeń i zwrotów, prowadzoną zgodnie z § 4   pkt. 2 Regulaminu. Będzie także uznawał roszczenia Biblioteki z tytułu nie    zwróconych     materiałów bibliotecznych, na podstawie wydruku komputerowego.

 §5

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia  należy zgłosić bibliotekarzowi.
 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik, a za osoby niepełnoletnie rodzice lub opiekunowie prawni. Wysokość kary (odszkodowania) ustala Dyrektor Biblioteki w zależności od kształtowania się aktualnych cen na rynku księgarskim, w handlu antykwarycznym i wynosi ono od trzy  do pięciokrotnej aktualnej wartości materiałów bibliotecznych. Wysokość kary (odszkodowania) podnoszą również :

– posiadanie przez Bibliotekę tylko 1 egzemplarza danego tytułu lub wydania,

– zaliczenie książek do podstawowych podręczników akademickich lub lektur szkolnych,

– zawarte w książce atrakcyjne i szczególnie poszukiwane przez Czytelników treści.

W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia jednej części dzieła wieloczęściowego Czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 1. Czytelnik w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę, mapę, normę, zbiory specjalne, materiał   audiowizualny lub elektroniczny może także:

– zwrócić inny egzemplarz dokładnie tego samego tytułu, autora i wydania,

– zwrócić najnowsze wydanie tego samego tytułu i autora, jednakże cena i wartość wydawnicza (np. oprawa, zawarte opracowania, ilustracje, seria, dodatkowe załączniki, CD, DVD, itp.) nie mogą być niższe od ceny i wartości wydawniczej zagubionej lub zniszczonej książki, czasopisma,

– zwrócić inną pozycję o aktualnej wartości książki zagubionej lub zniszczonej, przydatną dla Biblioteki.

 1. Zbyt częste gubienie lub niszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki.

 

§6

 1. Od Czytelników, którzy ukończyli 18 lat, nie będących mieszkańcami Gminy Boguchwała, pobiera się od każdej wypożyczonej jednostki inwentarzowej kaucję pieniężną, zwrotną z chwilą oddania zbiorów. Na wpłacone kwoty Czytelnik otrzymuje pokwitowanie. Wysokość kaucji ustala się na podstawie Zarządzenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.
 2. Uczniowie szkół średnich są zwolnieni od wpłacania kaucji.
 3. Od studentów szkół wyższych i pomaturalnych nie będących stałymi mieszkańcami Gminy Boguchwała pobiera się kaucję jak w pkt. 1.
 4. Od obcokrajowców nie posiadających karty stałego pobytu lub zameldowanych na pobyt stały poza Gminą Boguchwała pobiera się kaucję jak w pkt. 1.
 5. Przy wypożyczeniu książki szczególnie cennej (ujętej w odrębnym wykazie) Biblioteka może pobrać kaucję w wysokości co najmniej równej aktualnej wartości antykwarycznej książki. Kaucję wpłaca się w bibliotece na dowód wpłaty.
 6. Kaucja nie odebrana w ciągu roku od daty zwrotu wypożyczonej książki przekazywana jest na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.

 

 §7

 1. Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 2 pkt. 2 pobierane są kary pieniężne od każdej jednostki inwentarzowej za każdy rozpoczynający  się dzień po terminie zwrotu w wysokości 0,03 zł. Na wpłacone kwoty Czytelnik otrzymuje  pokwitowanie.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia pisemne w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa ich koszty. Wysokość kosztów upomnienia ustalana jest na podstawie aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A. Pisemne upomnienie  w sprawie zwrotu książki Biblioteka wysyła do Czytelnika po upływie 2 miesięcy od terminu zwrotu książek.
 3. Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący materiały biblioteczne może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń.
 4. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień zwleka ze zwrotem materiałów bibliotecznych lub uiszczeniem należnych opłat – Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 5. Osoby znajdujące się w „Wykazie dłużników GBP w Boguchwale” nie mogą korzystać z Biblioteki do czasu przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez właściwą Filię o zwrocie książek i uiszczeniu należnych opłat.

§8

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146.
 2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie książek, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.
 3. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 133 poz. 883), jak również prawo do kontroli przetwarzania danych przewidziane art. 32 ustawy.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.
 5. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 2.

 

§9

 

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Dyrektora GBP w Boguchwale pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
 2. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do Księgi uwag i wniosków znajdującej się w GBP w Boguchwale.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 27 listopada 2014 r.
 4. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w bibliotece. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie uważa się, że czytelnik  przyjął je do wiadomości.

 

 

Boguchwała, dnia 27 października 2014 r.

 

 

 

 

Regulamin korzystania z Czytelni Multimedialnej

 

1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby
po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.

2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin. Dane
osobowe   pozyskane w trakcie ewidencji odwiedzin przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( DZ.U. 2002, nr 101, poz. 926 z zm.)

3. Korzystanie z Internetu i innych programów zainstalowanych na komputerach
jest bezpłatne. Stanowiska komputerowe     przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych (typu CHAT, IRC, ICQ) oraz programów służących zabawie. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.

5. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czas korzystania
ze stanowiska przez jedną osobę może być ograniczony do 30 minut.

6. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego
u dyżurnego bibliotekarza, w przypadku dużej ilości odwiedzających pierwszeństwo mają czytelnicy biblioteki posiadający kartę biblioteczną.

7. Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z programów zainstalowanych na komputerze. Nie można instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych  przez czytelników płyt kompaktowych, programów i CD-ROM lub filmów  na DVD.

8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać zapisanych
własnych plików na dysku lokalnym komputera. Zapisy danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgodnić z dyżurującym bibliotekarzem. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.

9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych
i sprzętowych komputerów.
10. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych,
będących własnością biblioteki.11. Użytkownicy powinni posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych zgodnie z przepisami bhp, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów powinni zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy
uszkodzenia sprzętu komputerowego.

13. Bibliotekarze udzielą pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą także
poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

Wysokość opłaty ponoszonej przez czytelników za usługi komputerowe ustalana
jest   Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.

15. Użytkowników obowiązuje zakaz prowadzenia głośnych rozmów, używania
telefonu komórkowego, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów.

16. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
19. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie
konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik

wykonuje czynności niepożądane.

20. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa
korzystania ze stanowisk komputerowych.

21. Użytkownik ma prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2014 roku.

Regulamin wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Boguchwale Nr 15/2014 z dnia 27 października 2014 r.